پروازی آزادانه در فضا با استفاده از سیستم های مستقل و رفتارهای اجتماعی

eMotionSpheres فستو نشان می دهد که چگونه اشیاء می توانند به صورت فردی یا جمعی به شیوه ای هماهنگ و در یک فضای تعریف شده به پرواز درآیند.

موقعیت دقیق به لطف تکنولوژی مادون قرمز

توسط ده دوربین نصب شده در اتاق داده های فعالیت و موقعیت از طریق نشانگر های مادون قرمز به یک کامپیوتر مرکزی انتقال داده می شود. داده ها توسط این کامپیوتر پردازش شده و فرایند ها تعیین گشته و سپس آنها را به صورت محلی برای اجرا به کره ها ارسال می گردد.این سیستم براساس شبکه هوشمند ایجاد هدایت و نظارت میشود که می توان در کارخانه های شبکه ای در آینده استفاده نمود.

نظارت هوشمند: این سیستم ، پروازی منحصر به فرد را برای هر یک از کره ها مهیا می سازد.

تعامل بی خطر بین انسان و تکنولوژی